042 791 043 / Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava

slika_dv_naslovna_13.png

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/KUHARICA

NATJEČAJ KUHARICA/KUHAR

 

Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

 

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 04.12.2019.

Natječaj vrijedi do: 11.12.2019.

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

 

Radno iskustvo: 3 godine

 

Ostale informacije: Na temelju članka 38. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 26.11.2019. raspisuje 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.  Kuhar/icu – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine” broj 133/97), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci,  potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

  

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

   

 

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike). 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice i sanitarnu knjižicu.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj. 

 

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA

Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA